Stratford-upon-Avon, February 22nd

Stratford-upon-Avon, February 22nd